Van Amerongen Facilitair BV heeft besloten zich actief bezig te houden om haar uitstoot van CO2 te verminderen en zich hiervoor te certificeren.

 

Achtergrond

Duurzaamheid is al geruime tijd een maatschappelijk issue. Binnen het onderwerp ‘duurzaamheid’ is CO2-reductie een belangrijk onderdeel dat, vooral sinds het Kyoto-protocol (1997), veel aandacht krijgt. Naast CO2 zijn er nog vele andere broeikasgassen; de gangbare indeling van broeikasgassen zijn zes hoofdgroepen. De verschillende gassen kunnen worden omgerekend in de zogenaamde CO2-equivalenten. CO2 neemt een steeds prominentere plaats in in verschillende aanbestedingseisen.Dit is ook één van de redenen dat Van Amerongen heeft gekozen om zich te laten certificeren. Daarnaast is het ook een maatschappelijk issue en Van Amerongen wil hierna bijdragen door bewuster met CO2 uitstoot en daarmee reductie, bezig te zijn. Een bedrijf dat duurzaam onderneemt, neemt haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Van Amerongen heeft zich aangesloten bij de Club van 49. Zie www.clubvan49.nl.

Carbon Footprint Analyse

Een Carbon Footprint (analyse) – synoniem voor een ‘CO2-voetafdruk’ of ‘CO2-emissie-inventaris’ is een rapportage die de uitstoot aan CO2 (in kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit of over de totale levensduur van een product. Tevens maakt het inzichtelijk welke maatregelen kunnen worden genomen teneinde deze emissie te verkleinen.

Er zijn door overheden, bedrijven, adviseurs en instellingen vele hulpmiddelen ontwikkeld; methoden om de Carbon Footprint van organisaties inzichtelijk te krijgen op eenvoudige wijze en hierover te kunnen communiceren met opdrachtgevers, aandeelhouders, consumentenorganisaties en andere stakeholders.
Een Carbon Footprint Analyse wordt opgesteld conform een aantal internationaal geldende uitgangspunten en afspraken, waarbij tevens afspraken gelden t.a.v. de te gebruiken data, wijze van verificatie en de te gebruiken omrekeningsfactoren. Deze set van afspraken is vastgelegd in het ‘Green House Gas Protocol’.

In 2006 heeft de International Organization for Standardization (ISO) de bovengenoemde ‘Corporate Standard’ overgenomen als de basis voor haar ISO 14064-1 norm. De CO2-prestatieladder, ontwikkeld door ProRail, is opgezet conform het Green House Gas Protocol en ISO 14064-1.

Scope I, II en III zijn te zien als schaalniveaus met eigen systeemgrenzen. De gegevens die worden verzameld verschillen per scope, waarbij ze elkaar aanvullen of uitsluiten. De ‘directe CO2-uitstoot’ door de eigen bedrijfsvoering valt grotendeels onder scope I en II, en voor een klein gedeelte onder scope III. De ‘indirecte uitstoot’ via inkoop en uitbesteding valt onder scope III. Dit betekent dat ook gegevens van de belangrijkste leveranciers worden verzameld.

Downloads